Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit (ETFL) on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt.

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit (ETFL) on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis tegutseb liikmete tahte ja huvide kohaselt. ETFL loodi 4.aprillil 1990. aastal. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad. Liidu kaasliikmeteks on transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid.

ETFLi eesmärkideks on:

 • Esindada ja kaitsta oma liikmete huve suhetes avaliku võimu teostavate asutustega, eraõiguslike ja üksikisikutega nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil;
 • Osaleda turismi- ja reisiettevõtluse seadusandluse väljatöötamisel;
 • Suurendada turismi- ja reisiettevõtluse jätkusuutlikkust, kestlikkust koos säästva konkurentsieelise võimaluste loomisega oma liikmetele;
 • Suurendada tarbijate teadlikkust turismi- ja reisiettevõtete pakutavate teenuste eelistest;
 • Rahvusvahelise turismimessi „Tourest“ korraldamine ja kaubamärgi tuntuse suurendamine.

ETFLi peamisteks tegevusteks on:

 • Neutraalse ja adekvaatse informatsiooni kogumine ja jagamine
 • Liikmete nõustamine
 • Reisivaldkonna kutsesüsteemi arendamine
 • Uute ärikontaktide tekkimisele kaasaaitamine nii Eesti kui ka teiste riikide turismiettevõtjatega
 • Turismiettevõtjate mainekujundamisele kaasaaitamine
 • Turismimessi Tourest korraldamine
 • Muu liikmetele vajaliku või kasuliku tegevuse arendamine, mis on kooskõlas ETFLi eesmärkidega

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu kõrgeim organ on volikogu. Iga põhiliige esitab volikogu koosseisu ühe voliniku, kelle hulgast valitakse iga kahe aasta tagant president ja juhatuse liikmed. Volikogu korralised koosolekud toimuvad kaks korda aastas: kevad- ja sügiskoosolek.

Volikogu istungite vahelisel ajal juhib ETFLi tööd juhatus, kes valib enda hulgast asepresidendi(d) ning määrab ametisse peasekretäri. Juhatus lahendab ETFLi tööga seonduvaid jooksvaid küsimusi, mis ei nõua volikogu kokkukutsumist ning kutsub kokku volikogu istungeid. ETFLi peasekretär korraldab liidu igapäevast tööd, suhtleb riigiasutuste, liitude ja firmadega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Peasekretäri kohuseks on edastada liikmesfirmadele infot ning hoida neid toimuvaga kursis.

ETFLi juhatuse liikmete ja tegevtöötajate kontaktid leiate SIIT.