Revisjonikomisjon

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismifirmade Liidu revisjonikomisjoni statuut

 1. Revisjonikomisjoni (Komisjon) on ETFL volikogu poolt moodustatud organ, mille eesmärgiks on
  järelevalve teostamine Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) juhatuse ja teiste organite tegevuse
  üle tulenevalt seadustest, ETFL põhikirjast ja ETFL volikogu otsustest.
 2. Komisjoni liikmed ja nende volituste tähtaeg määratakse ETFL volikogu otsusega.
 3. Komisjon võib valida oma liikmete hulgast komisjoni esimehe.
 4. Komisjon kontrollib ETFL’i tegevust õigusaktidega ja põhikirjaga sätestatud korras, kohustudes
  oma tegevuses järgima konfidentsiaalsus-, andmekaitse- jm. reegleid ning tegevusalal
  tunnustatud standardeid, nagu Eesti Siseaudiitorite Ühingu eetikakoodeks.
 5. Komisjoni ülesanded on kontrollida ja hinnata:
  a. tegevuse vastavust seadustele, põhikirjale, volikogu ja juhatuse otsustele, sealhulgas
  eelarvele ja tegevuskavale;
  b. tulude tähtaegset sissenõudmist ning kulude vastavust ja põhjendatust;
  c. raamatupidamise õigsust ja varade kasutamise põhjendatust ning sihipärasust;
  d. lepinguliste kohustuste täitmist;
  e. volikogu otsusega määratud erakorralisi tegevusi.
 6. Komisjon esitab enne ETFL’i majandusaasta aruande kinnitamist volikogule oma kirjaliku
  arvamuse koos märkustega puudujääkide kohta ja ettepanekutega nende kõrvaldamiseks.
 7. Komisjon võtab arvamuse üldjuhul vastu ühehäälselt. Kui arvamust ei ole võimalik ühehäälselt
  vastu võtta, võtab komisjon arvamuse vastu liikmete häälteenamusega, fikseerides
  eriarvamused. Komisjoni arvamuse allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.
  Vastu võetud ETFL volikogul 12.05.2022