Isikuandmete kaitse strateegia

Tourest logo väike
Tourest logo transparent

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu andmekaitse strateegia viitab meie pühendumusele käsitleda töötajate, klientide, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid äärmise hoolsusega ning nende andmete töötlemisel lähtuda kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Selle poliitika abil tagame, et kogume, salvestame ja töötleme andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi. Strateegia kehtestab üldise aluse, millise järgi meie organisatsioon töötleb inimeste isikuandmeid. Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt  pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule. Kanname hoolt selle üle, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon kehtestatakse ettevõttesiseselt.

Palume võimalike küsimuste korral pöörduda info@etfl.ee